แพลตฟอร์มสำหรับ เกษตรและอาหาร โดยเฉพาะ

เราคือทีมงานที่มุ่งมันให้เกษตกรและร้านค้าชุมชนสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง

เราส่งอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภคเท่านั้น

เวิ้งดอทคอมเป็นมาร์เกตเพลสสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อเกษตกรไทยโดยเฉพาะ
เกษตรกรหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถขายสินค้าหรือผลผลิตของตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเว็บไซต์เดี่ยว ที่เวิ้งดอทคอมเราไม่มีเงือนไขที่ยุ่งยากซับซ้อน เรามีความยืดหยุ่นเสมอ
นอกจากนี้เราสนับสนุนการเกษตรครัวเรื่อนและโรงเรียน เรารับซื้อผักหลังบ้านและผลผลิตจากนักเรียนตามโรงเรียนต่าง
เพื่อให้ท่านสามารถสร้างรายได้จริงจากงานอดิเรกหรือจากโรงเรียนในพื้นที่โครงการของเรา
ทีมงานของเราสนับสนุนการรับและส่งสินค้าของท่านตลอดกระบวนการขาย เราให้ความรู้ในการทำความสะอาด
การบรรจุหีบห่อตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้าของท่านสะอาดสดใหม่ก่อนถึงผู้บริโภคเสมอ
ทีมงานเวิ้งดอทคอมเราสร้างความมั้นใจให้กับทุกท่านได้ว่าผลผลิตของท่านจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การขายในทุกมิติที่เป็นไปได้ เราทำให้เกษตรรู้สึกว่าขายออนไลน์ง่ายกว่าที่คิด